english   spanish   german   swedish   portuguese   russian   chinese
 

dragon

 

雙龍搶珠

Shuang Long Quen Zhu TECHNIQUE
 

雙龍下海 雙鳳跤齊

long xia hai feng jiao qui feng dan zhu TECHNIQUE
 

青龍捲水

quing long juan shui TECHNIQUE
 

double dragons seek pearl

shuang long chuen zhu TECHNIQUE
 

Yong Chun White Crane Kung Fu