english   spanish   german   swedish   portuguese   russian   chinese
 
 

将军掛印
( general hangs stamp )

jiang jwun gua yin

 
 

Yong Chun White Crane Kung Fu