english   spanish   german   swedish   portuguese   russian   chinese
 
 

lion open mouth
( lion open mouth )

shr tz kai kou

 
 

Yong Chun White Crane Kung Fu