english   spanish   german   russian   chinese
 
english   spanish   german   russian   chinese
 

BOOK ONLINE CLASS

1.          三戰 (San Zhan) Three battles

2.          十三太寶 (Shi San Tai Bao) Thirteen royal-defenders

3.          穿心中 (Chuan Xin Zhong) Piercing through the core of the heart

4.          美女梳妝 (Mei Nu Shu Zhuang) A beauty dresses and makes up

[大千字打] (Da Qian Zi Da) Big thousand words fighting

5.          螳螂照日 (Tang Lang Zhao Ri) A mantis illuminates the sun

6.          猛虎擒豬 (Meng Hu Qin Zhu) A fierce tiger seizes a pig

7.          白鶴八分 (Bai He Ba Fen) A white crane with eight components OR A white crane divides into eight

8.          白鶴展翅 (Bai He Zhan Chi) A white crane spreads its wings

[白鶴扇胛] (Bai He Shan Jia) A white crane fans its shoulder blade

9.          吹風掃地 (Chui Feng Sao Di) Blow the wind and brush the floor

10.      利刀削竹 (Li Dao Xue Zhu) A sharp knife peels off the bamboos

11.      鴨子汆水 (Ya Zi Cuan Shui) A duck flapping the water

12.      十七敗甲 (Shi Qi Bai Jia) Seventeen defeated armors

13.      鐵牛入石 (Tie Niu Ru Shi) A iron ox enters the rock

14.      四大沉中 (Si Da Chen Zhong) Four big elements – earth, water, fire, air – sink into the center

15.      小四門 (Xiao Si Men) Small four doors OR The four small doors

16.      大四門 (Da Si Men) Big four doors OR The four big doors

17.      白鶴雜技 (Bai He Za Ji) The White crane acrobatics

18.      鶴翅中 (He Chi Zhong) The middle of the crane’s wings

[短套] a short cover OR a short version OR a short set

19.        鶴爪中 (He Zhua Zhong) The middle of the crane’s claws

20.        鶴頭中 (He Tou Zhong) The middle of the crane’s head

21.      魁星點斗(Kui Xing Dian Dou) The chief star points at the mantle

[長套雙刀] (Zhang Tao ShuangDao) Long set, double knives

22.        鐵鈀 (Tie Ba) The iron trowel

23.        白鶴棍 (Bai He Gun) The White crane stick

24.        小千字打 (Xiao Qian Zi Da) Little thousand words fighting