english   spanish   german   swedish   portuguese   russian   chinese
 
 

霸王開弓
( powerful king opens the door )

ba wang kai gong

 
 

Yong Chun White Crane Kung Fu